top of page

Gedragscode

Algemene bepalingen

Deze gedragscode is bindend, openbaar en door derden te raadplegen.

1. Verhouding tot de cliënt 

2. Verhouding tot anderen

3. Belangenverstrengeling

4. Privacy en  informatie

5. Aannemen van geschenken

6. Integriteit

7. Grenzen

Verhouding tot de cliënt

De houding van de bewindvoerder tegenover zijn cliënt dient te zijn gebaseerd op eerbiediging van diens persoon en zijn levensbeschouwelijke overtuiging, alsmede op de erkenning van zijn verantwoordelijkheid voor eigen keuze van handelen. De bewindvoerder heeft de plicht zijn cliënt zo volledig mogelijk op de hoogte te stellen van zaken, inhoud en resultaat van de op hem betrekking hebbende bewindvoering en klachtrecht. Indien de bewindvoerder wordt opgeroepen als getuige zal hij zich van geval tot geval afvragen, of hij zich op grond van het voorgaande dient te beroepen op het in de Nederlandse Wetgeving neergelegde verschoningsrecht van getuigen. De bewindvoerder onderkent de macht die inherent is aan zijn positie en beseft dat hij zowel bewust (door het geven van directieven) als onbewust (als rolmodel) grote invloed uit kan oefenen op zijn cliënt en mogelijk ook op derden. Daarom is hij bedachtzaam in zijn handelen en voorzichtig met het doen van uitspraken. Het handelen van de bewindvoerder is conform de wettelijk omschreven uitvoeringstaken vande bewindvoerder.

Verhouding tot anderen

De bewindvoerder dient tot samenwerking met anderen bereid te zijn indien de vraagstelling dit noodzakelijk maakt en voor zover de beroepscode dit toelaat. Daarbij zal hij/zij tegenover hen die uit hoofde van een ander beroep bemoeienis hebben met de cliënt begrip tonen voor de inbreng der gegevens van deze beroepsbeoefenaren. De bewindvoerder houdt zich op de hoogte van ontwikkelingen, staat open voor nieuwe inzichten en onderzoekt nieuwe methoden op gebied van bewindvoering, onder meer door lezen van (vak)literatuur, het volgen van bij- en nascholingen, het bezoeken van symposia, gebruik maken van mogelijkheden van intercollegiale toetsing.

Belangenverstrengeling

De bewindvoerder kan geen zaak aannemen die over familie of personen met wie een vriendschapsbetrekking of anderszins persoonlijke betrekking bestaat.

De bewindvoerder neemt van derden geen geld, geschenken, faciliteiten of diensten aan die zijn onafhankelijke positie ten opzichte van deze derde kan beïnvloeden. De bewindvoerder vervult geen nevenfuncties waarbij strijdigheid is of kan zijn met het belang van de onder bewind gestelde.

Privacy en  informatie

De bewindvoerder gaat zorgvuldig en correct om met informatie waaruit hij uit hoofde van zijn functie beschikt. De bewindvoerder houdt naar zijn cliënt geen informatie achter die de cliënt betreffen. De bewindvoerder verstrekt aan derden slechts die informatie die van belang is voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Het handelen van de bewindvoerder dient inzichtelijk te zijn, zodat een optimale verantwoording mogelijk is

en zowel de controlerende organen als de onder bewind gestelde volledig inzicht hebben in het handelen van de bewindvoerder en zijn beweegredenen daarbij. Als de bewindvoerder informatie over uw situatie heeft ontvangen, dan wordt deze enkel gebruikt voor het doel waarvoor de informatie is verstrekt. Hiervoor worden de richtlijnen gebruikt zoals die zijn vastgelegd in de WBP (Wet Bescherming Persoonsgegevens). De cliënt verstrekt onverwijld alle informatie aan de bewindvoerder die noodzakelijk zijn voor het kunnen voeren van een goede financiële huishouding (gegevens verstrekken, post doorsturen). De cliënt sluit geen contracten af zonder overleg en zorgt dat alle inkomsten via de beheer rekening verlopen.

Aannemen van geschenken

De bewindvoerder neemt geen geschenken van zijn cliënten aan.

Integriteit

Het is natuurlijk mogelijk dat wij van u dingen te horen krijgen die tegen de wet zijn, die u schade toebrengen, die schade toebrengen aan anderen of die uw situatie onevenredig benadeelt. Wij zullen dan met u bespreken welke oplossingsrichtingen er zijn, welke beslissing wordt genomen en met wie de gebeurtenis moet worden gedeeld om schade te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. De bewindvoerder heeft de plicht om alle gebeurtenissen zoals die beschreven staan in het Wetboek voor Strafrecht, te melden bij de politie. Dit zal altijd vooraf met u besproken worden.

Grenzen

U serieus nemen betekent ook dat er grenzen gesteld worden aan wat als acceptabel gedrag gezien wordt. Als u bijvoorbeeld ernstige bedreigingen jegens de bewindvoerder uit of ander ernstig grensoverschrijdend gedrag vertoont, zal hier altijd aangifte van worden gedaan bij de politie. Daarnaast zullen wij met u bespreken of het nodig is om de kantonrechter te vragen ons te ontslaan van onze taak als uw bewindvoerder.

Anker 1
Anker 2
Anker 3
Anker 4
Anker 5
Anker 6
Anker 7
bottom of page