top of page
Privacy Statement 

Om de taak als bewindvoerder uit te kunnen voeren is het noodzakelijk dat wij uw persoonsgegevens verzamelen, bewaren en indien noodzakelijk delen met derden. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot u als persoon. Grip Bewind hecht veel waarde aan uw privacy en gaat daarom uiterst zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Deze privacy statement beschrijft hoe wij voldoen aan de nieuwe privacy wet AVG. Klik hier voor de uitgebreide versie.

Uw persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden, met uitsluiting van wettelijke verplichtingen, alleen verwerkt voor het uitvoeren van de werkzaamheden die in overeenstemming zijn met het uitgesproken bewind. Namelijk het behartigen van uw financiën en alles wat daaruit voortvloeit. Grip Bewind legt jaarlijks verantwoording af aan de kantonrechter voor de uitgevoerde werkzaamheden.

De volgende gegevens worden verwerkt:
 

 • NAW gegevens en overige persoonsgegevens

 • Inkomens- en uitgavegegevens

 • Schuldenoverzichten (schuldenbewind)

 • Bankrekeningnummers (IBAN), transacties en informatie over andere bankproducten en leningen

 • Belasting- en toeslaggegevens

 • Verzekeringsoverzichten en polissen

 • Informatie over uw burgerlijke staat en woonsituatie

 • Informatie over uw fysieke en mentale gezondheid (indien noodzakelijk)
   

Delen van uw persoonsgegevens
In de praktijk verwerken wij uw gegevens om te communiceren met derden zoals bijvoorbeeld de overheid, gemeentes, woningcorporaties, uitkeringsinstanties, banken, verzekeraars en schuldeisers. Het verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden gebeurt uiterst zorgvuldig en alleen als dit noodzakelijk is. Daarbij verstrekken wij enkel de gegevens die van belang zijn.

 

Herkomst van uw persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden op diverse manieren geraadpleegd en verzameld. U heeft deze persoonsgegevens zelf verstrekt en/of u heeft toestemming verleend om deze informatie via instanties te raadplegen en indien nodig te verzamelen. Daarbij heeft uw bewindvoerder middels het uitgesproken bewind en de beschikking, het recht om persoonsgegevens op te vragen.

 

Geheimhouding
Uw bewindvoerder en iedereen die onder zijn/haar gezag werkzaamheden voor u verricht en daardoor toegang heeft tot uw persoonsgegevens, is verplicht tot geheimhouding van uw persoonsgegevens.

 

Beveiliging
Het verwerken van uw persoonsgegevens gebeurt zorgvuldig. Om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens, heeft Grip Bewind verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen. Deze maatregelen voorkomen:

 

 • Ongeoorloofde toegang en gebruik

 • Ongeoorloofde wijziging

 • Onbedoelde vernietiging en verlies
   

Uw persoonsgegevens worden tevens versleuteld bewaard. Grip Bewind heeft verwerkersovereenkomsten gesloten met derden die persoonsgegevens verwerken.

 

Website

De website van Grip Bewind is voorzien van een SSL certificaat. 
 

Uw privacy rechten
U heeft recht op het inzien van uw persoonsgegevens en deze op verzoek te corrigeren en te verwijderen. U kunt ook een verzet aantekenen tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. Middels een schriftelijk verzoek kunt u ons verzoeken om een overzicht aan te bieden van welke persoonsgegeven wij hebben verzameld en voor welke doeleinden wij deze gebruiken. U kunt naar aanleiding hiervan een verzoek indien tot correctie/verzet/verwijdering. U dient hierbij wel in ogenschouw te nemen dat het verwerken van uw persoonsgegeven in veel gevallen noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze werkzaamheden. Naar aanleiding van uw verzoek ontvangt u binnen 14 dagen een reactie.

 

U kunt uw verzoek sturen naar Grip Bewind, Postbus 79, 5720 AB Asten onder vermelding van ‘Verzoek tot Inzage/Correctie/Verzet/Verwijdering’.

Klachtenregeling
Indien u van mening bent dat uw privacy rechten niet worden nageleefd, dan kunt u zich wenden tot:

 

 • uw bewindvoerder

 • de rechtbank

 • de Autoriteit Persoonsgegevens

Wijzigingen
Grip Bewind kan deze privacy statement van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen wijzigen door de bijgewerkte versie op onze website te plaatsen. Wij raden u aan om de verklaring regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken. Deze versie is van 25-5-2018.

 

bottom of page