top of page
Uitgebreide Privacy Statement 

Wat betekent persoonsgegevens ‘verwerken’?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die te herleiden zijn naar u als persoon.
Verwerken houdt in het verzamelen, opslaan, gebruiken, doorgeven en verwijderen van uw persoonsgegevens.

 

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?
-  van u, eventueel van uw partner en andere gezinsleden
-  van personen uit uw netwerk waarmee wij contact onderhouden
-  van personen die interesse tonen in en/of zich aanmelden voor bewindvoering
-  van derden die diensten aan u verlenen

 

Op welke wijze wij aan uw persoonsgegeven komen?
-  van uzelf, uw partner en andere gezinsleden, familieleden
-  van personen uit uw netwerk waarmee wij contact onderhouden
-  van (overheids)instanties, gemeentes, instellingen, eventueel uw vorige bewindvoerder
-  van derden die gegevens verstrekken vanuit wettelijke verplichtingen

Waarvoor wij uw persoonsgegeven verwerken?
Om de taak als bewindvoerder uit te kunnen voeren is het noodzakelijk om uw persoonsgegevens te verwerken. Alle werkzaamheden die in overeenstemming zijn met het door de rechter uitgesproken bewind en beschikking, gaan doorgaans gepaard met het verwerken van uw persoonsgegevens. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

 

 • Het aangaan en behouden van een zakelijke relatie en overeenkomst.

 • Het aanvragen van de bewindvoering en beschikking bij de rechtbank.

 • Het communiceren met u, uw familie en netwerk.

 • Het intern communiceren met collegae.

 • Het kunnen aanschrijven van inkomsten en uitgaven.

 • Het communiceren met diverse instanties, overheid, instellingen en gemeenten.

 • Het verrichten van betalingen.

 • Het communiceren met schuldeisers (schuldenbewind).

 • Het openen van uw beheer- een leefgeldrekening.

 • Het uitvoeren van opdrachten die wij van u krijgen.

 • Het aanvragen van toeslagen en vergoedingen

 

Grondslag
Wij verwerken persoonsgegevens omdat dit nodig is en in sommige gevallen zelfs wettelijk verplicht is. Bij het verwerken van uw persoonsgegevens wordt steeds de overweging gemaakt of het verwerken ervan noodzakelijk is. De bewindvoerder heeft middels de beschikking het recht om persoonsgegevens te verwerken zolang dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van werkzaamheden die in overeenstemming zijn met het uitgesproken bewind.

Hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren?
In principe bewaren wij uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. In de meeste gevallen bewaren wij uw persoonsgegevens conform de belastingwet niet langer dan 7 jaar. Wanneer dit niet van belang is, zullen wij bij einde bewind uw persoonsgegevens verwijderen en uw dossier aan u overdragen.

Waarom wij bijzondere persoonsgegevens verwerken?
Enkel in het geval dat het noodzakelijk is, zullen wij bijzondere persoonsgegevens verwerken. In vele gevallen doen wij dat niet expliciet, maar is dat een gevolg van bijvoorbeeld het betalen van een factuur waarop deze gegevens worden vermeld. Denk hierbij ook aan contact met uw netwerk, hulpverleners of wanneer u deze informatie zelf verstrekt.

Wie toegang heeft tot uw (persoons)gegevens?
De bewindvoerder (verantwoordelijke) en iedereen die onder zijn/haar verantwoordelijkheid valt, voert werkzaamheden voor u uit. Voor het uitvoeren van deze werkzaamheden is het noodzakelijk om uw persoonsgegevens te verwerken. Elke medewerker en stagiaire is gescreend (VOG) en heeft een privacyverklaring ondertekend. Daarnaast zijn diverse maatregelen getroffen om misbruik van uw persoonsgegevens te voorkomen.

Exploiteren wij uw gegevens?
Uw gegevens worden nooit voor andere doeleinden gebruikt dan het behartigen van uw financiën. Grip Bewind zal uw persoonsgegevens nooit gebruiken voor commerciële doeleinden of deze verkopen aan derden.

Verwerken wij uw gegevens buiten de EU?
Wij slaan deze gegevens op, maar verstrekken deze niet. Voor het digitaal opslaan van uw persoonsgegevens gebruiken wij diensten van Microsoft. Dit betreft een bedrijf dat buiten de EU haar servers heeft geïnstalleerd. Middels versleuteling van uw persoonsgegevens zorgen wij ervoor dat niemand behalve wij de inhoud van uw digitaal dossier kan inzien.

Welke rechten u heeft?

Conform de AVG heeft u onderstaande rechten.
 

Recht op informatie
Middels deze Privacy Statement informeren wij u over wat wij doen met uw gegevens en welke gegevens wij verwerken.

Recht op inzage en rectificatie
U kunt ons schriftelijk verzoeken om inzage in de (persoons)gegevens die wij verwerken. Als u van mening bent dat deze gegevens onvolledig of niet correct zijn, dan kunt u ons verzoeken deze gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Recht op gegevensverwijdering
U kunt ons schriftelijk verzoeken om uw opgeslagen (persoons)gegevens te wissen. Alvorens wij deze gegevens wissen, zullen wij met u in gesprek gaan over welke gevolgen dit kan hebben voor onze dienstverlening. U zult hierbij rekening moeten houden met de noodzaak van het bewaren van gegevens voor het kunnen uitvoeren van onze taak.

 

Recht op beperking
U kunt ons schriftelijk verzoeken om de (persoons)gegevens die wij verwerken, te beperken. Ook hier geldt dat rekening gehouden dient te worden met de noodzaak om (persoons)gegevens te bewaren.

Recht op dataportabiliteit
U heeft het recht om de gegevens die wij hebben verzameld in uw dossier, in een gestructureerde en machine leesbare vorm te ontvangen. In de praktijk houdt dat in dat u uw dossier in digitale vorm op een gegevensdrager kunt opvragen.  Het overdragen van uw dossier aan u of derden gebeurt enkel met uw expliciete schriftelijke toestemming.

Recht van bezwaar
U kunt een bezwaar indienen voor het verwerken van (persoons)gegevens die niet gerechtvaardigd zijn met de werkzaamheden die wij voor u uitvoeren. Uw belangen moeten zwaarder wegen dan het belang om onze taak als bewindvoerder uit te voeren.

 

Waar u terecht kunt met een vraag of klacht?
U kunt in eerste instantie terecht bij uw bewindvoerder. Als u van mening bent dat uw bewindvoerder niet conform de AVG handelt, en u uw vraag of klacht om die reden niet aan hem of haar kunt voorleggen, dan kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Mogen wij de Privacy Statement aanpassen?
Ja, wij mogen deze Privacy Statement van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen wijzigingen. Wij raden u aan om de Privacy Statement regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.

 

Welke persoonsgegeven wij verwerken en waarvoor?
Hieronder kunt u zien welke persoonsgegeven wij mogelijkerwijs verwerken om diverse werkzaamheden voor u uit te voeren. Uw persoonsgegevens worden enkel verwerkt als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze taak. Met name de bijzondere persoonsgegevens worden slechts verwerkt als dat in uw belang is. Soms is het verwerken van deze gegevens een gevolg van het uitvoeren van een simpele taak. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het betalen van een factuur voor uw bril (biometrische gegevens) of het betalen van de lidmaatschapskosten voor een politieke partij (politieke voorkeur).

Soort gegevens                                        Welke gegevens?                                                        Waarvoor?
 

                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Over wie u bent

 • Voor- en achternaam

 • Geslacht

 • Geboortedatum

 • Geboorteplaats

 • Woon- of verblijfplaats

 • Telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen)

Om u te identificeren. Om met u en derden te communiceren. Om 

betalingen te verrichten. Om toeslagen en vergoedingen aan te 

vragen. Om diensten voor u af te nemen. Om bankrekening voor u te openen. 

Bijzondere persoonsgegevens

 • Gezondheidsgegevens

 • Biometrische gegevens

 • Ras of etnische afkomst

 • Politieke voorkeur

 • Burgerservicenummer

 • Strafrechtelijke gegevens

Om facturen te betalen. Om belastingaangifte te doen. Om over u te te communiceren met derden. Om diensten voor u af te nemen. 

Om met u te kunnen communiceren over een specifiek onderwerp.

Om afspraken met u te maken en deze vast te leggen. 

Vastgelegde communicatie

  Informatie in brieven en e-mails

Gegevens over het gebruik van 

de website

 • IP adres

 • Internetbrowser

 • Cookies

Om onze website te verbeteren. Om fraude tegen te gaan. 

Betaalgegevens

 • Bankafschriften

 • Transactieoverzichten

Om begin- en eindsaldo's van uw bankrekeningnummers te bepalen. Deze zijn noodzakelijk voor de Rekening en Verantwoording die wij jaarlijks aan de rechter overleggen. Om inkomsten en uitgaven te beoordelen. 

Betaalgegevens

Gegevens verstrekt door derden

 • BKR gegevens

 • Inkomensgegevens

 • Kvk gegevens

 • Schulden

 • Belasting- en toeslagggevens

De gegevens worden gebruikt om te communiceren en om de betreffende taak uit te kunnen voeren. 

Gegevens die wij met derden delen

 Alle gegevens die noodzakelijk zijn om uw   financiën te behartigen. Gegevens waarvan

 u ons heeft gevraagd deze te delen met   derden. 

Wij verstrekken deze gegevens enkel wanneer dit noodzakelijk is om de betreffende taak uit te kunnen voeren. 

bottom of page