top of page
Privacyreglement

Op grond van artikel 74 van de wet Structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (wet Suwi) is het een ieder verboden hetgeen hem uit of in verband met enige werkzaamheden bij de uitvoering van deze wet over de persoon of zaken van een ander blijkt of wordt medegedeeld, verder bekend te maken dan voor de uitvoering van deze wet noodzakelijk is dan wel op grond van deze wet is voorgeschreven of toegestaan.

 

Dit verbod is niet van toepassing indien: a. enig wettelijk voorschrift tot bekendmaking verplicht; b. degene op wie de gegevens betrekking hebben schriftelijk heeft verklaard tegen de verstrekking van deze gegevens geen bezwaar te hebben; c. de gegevens niet herleidbaar zijn tot individuele natuurlijke personen.

 

Grip Bewind beschikt, om de opdrachten te kunnen uitvoeren, over informatie over de klant. De geheimhoudingsplicht van artikel 74 wet Suwi is  van toepassing en wordt derhalve door Grip Bewind nageleefd.

 

De geheimhoudingsplicht is niet alleen van toepassing op de medewerkers die in dienst zijn van het bedrijf maar op alle medewerkers die bij de uitvoering van de opdracht betrokken zijn. Daarnaast is op de verwerking van de persoonsgegevens door het bedrijf de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van toepassing.

 

Grip Bewind dient de bepalingen uit deze wet strikt na te leven. De op de klanten betrekking hebbende gegevens worden verwerkt met inachtneming van de geheimhoudingsbepaling van artikel 74 Privacyreglement 2 wet Suwi en met inachtneming van de Wbp. De op de klanten betrekking hebbende gegevens worden uitsluitend verwerkt voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de door Grip Bewind gesloten overeenkomst en de daaruit voortvloeiende nadere overeenkomsten.

 

De klant heeft het recht op inzage in zijn/haar persoonsdossier. Grip Bewind draagt er zorg voor dat een ieder binnen de VOF die bij de uitvoering van de opdracht is betrokken, de bovengenoemde aspecten met betrekking tot de privacy naleeft. Van elke medewerker, die betrokken is bij de uitvoering van de opdracht, is een door de betreffende medewerker ondertekende en gedateerde geheimhoudingsverklaring beschikbaar. Grip Bewind draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens van klanten te beveiligen tegen vernietiging, hetzij per ongeluk hetzij onrechtmatig, tegen toevallig verlies, vervalsing, niet toegelaten verspreiding of toegang, dan wel tegen enige andere vorm van onwettige verwerking.

 

Grip Bewind leeft de meldingsplicht van hoofdstuk 4 van de Wbp na en stelt de klant op de hoogte van de meldingen aan het College bescherming persoonsgegevens alsmede van de wijze waarop hij hiervan kennis kan nemen. Grip Bewind verwijdert 2 jaar na beëindiging van de dienstverlening aan de klant de tot de persoon van die klant te herleiden gegevens, data en/of resultaten. 

bottom of page